Søking


Generelt
Fyll inn de data du har om partiet du søker etter hvitspiller, sortspiller etc.
Hvis du ikke er sikker på skrivemåten kan % eller _ brukes for å erstatte hhv. ord eller bokstaver.
Det legges automatisk til % på slutten slik at det er nok å skrive inn de første bokstavene av spillernavnet, stedet etc. For å kunne søke etter eksakt frase Eks. NM omsluttes dette med "NM".
% - betyr 0 eller fler vilkårlige karakterer.
_ - betyr en vilkårlige karakter.

Noen eksempler:

Spillested: Va
Vil finne alle partier spilt på steder som starter med 'Va' Eks. Vadsø, Vardø etc.

Hvit: Johan%esen
Vil finne spillere med etternavn som starter med Johanesen eller Johannesen.

Turnering: NM
Vil finne alle turneringer som starter med NM eks. NM, NM for ungdom, NM-lag etc.

Turnering: "NM"
Vil finne NM turneringer uten å ta med NM-lag etc.

Siden alle navn er lagret med norsk tegnsett må også dette brukes når du foretar søk uavhengig om du har valgt visning uten norsk tegnsett.

Hvit, sort, ignorer farge
Finner partier med bestemte spillere.
Hvis du vil f.eks. finne alle partier med Rune Djurhuus legger du inn Djurhuus som hvitspiller og lar sort feltet være tomt.
Hvis du også har merket for 'ignorer farge' vil søket resultere i en liste med all partier for Rune Djurhuus. Hvis du ikke merker 'ignorer farge' vil kun partier hvor Djurhuus har spilt hvit finnes.

Hvis du vil finne all partier mellom Einar Gausel og Rune Djurhuus legger du en spiller inn på hvert av feltene hvit eller sort.
Hvis du kun er ute etter å finne partiene som Gausel spilte hvit fjerner du merket for 'ignorer farge' før søket starter.

Merknad
Merknadsfeltet er brukt til å utvide turneringsnavnet. Hvis en turnering spilles med i flere grupper er gruppen partiet ble spilt i lagt inn her f,.eks. Klasse A.

Vis nedlastingspeker
Viser hvordan en direkte link for nedlasting av partifil vil se ut for aktuelle søk. Linken vil vises i bunnen av siden.